Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Bukspottkörtelcancer

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Bukspottkörtelcancer

Cancer i bukspottkörteln är ovanlig bland yngre personer, tre fjärdedelar av patienterna är köver 65 år. Sjukdomen är ungefär lika vanlig bland män som bland kvinnor. Varje år får omkring 900 personer i Sverige cancer i bukspottkörteln.

Symptomen är ofta otydliga, men kan vara gulsot, smärta i magen och aptitlöshet.