Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos

Hjärnblödning (Skallblödning)

Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Hjärnblödning (Skallblödning)

Definition

En extradural blödning är blödningar mellan insidan av skallen och det yttre höljet av hjärnan (kallad "dura")

Alternativa namn

Extradural hematom, epiduralt hematom.

Orsaker, förekomst och riskfaktorer

En extradural blödningar orsakas ofta av en skallfraktur under barndomen och ungdomen. Denna typ av blödning är vanligare hos ungdomar, eftersom membranet som omger hjärnan inte är så fast förbunden med skallen som det är hos äldre.

En extradural blödning uppstår när det finns en bristning av ett blodkärl, oftast en pulsåder, som sedan blöder i utrymmet mellan "dura mater" och skallen. De berörda kärlen är ofta sönderslitna av en skallfraktur.

Detta är oftast ett resultat av en allvarlig skallskada, t.ex. motorcykel- eller bilolycka. Extradural blödningar kan orsakas av venös (från en ven) blödning hos små barn.

Snabb blödning orsakar en samling av blod (hematom) som pressar på hjärnan, vilket leder till en snabb ökning av trycket inne i huvudet (intrakraniellt tryck). Detta tryck kan resultera i ytterligare hjärnskada.

En extradural blödning är en nödsituation, eftersom det kan leda till bestående hjärnskador och död om de inte behandlas. Det kan finnas en snabb försämring inom minuter till timmar, från dåsighet till koma och död.

Symptom

En vårdgivare bör höras för eventuella skallskador som resulterar i ännu en kort förlust av medvetandet eller om det finns några andra symptom efter en huvudskada (även utan förlust av medvetande)

De typiska mönster av symptom som tyder på en extradural blödning är medvetslöshet, följt av vakenhet, till medvetslöshet igen. Men detta mönster uppvisas inte hos alla människor.

De viktigaste symptomen på en extradural blödning är:

Symptomen uppträder vanligtvis inom några minuter till timmar efter en huvudskada och är en nödsituation.

Tecken och tester

En neurologisk undersökning kan tyda på att en viss del av hjärnan inte fungerar normalt (till exempel försämrad armstyrka på ena sidan) eller kan tyda på ökat intrakraniellt tryck.

Om det finns ökat intrakraniellt tryck, kan en akut operation behövas för att lätta på trycket och förhindra ytterligare hjärnskada.

En huvud CT kommer att bekräfta diagnosen extradural blödningar och kommer att exakt lokalisera hematom och alla tillhörande skallfraktur.

Behandling

En extradural blödning är en nödsituation! Behandlingen ska bland annat vidta åtgärder för att rädda personens liv, kontrollera symptom och minimera eller förhindra permanenta skador på hjärnan.

Livsuppehållande åtgärder kan krävas. Akut kirurgi är nästan alltid nödvändigt för att minska trycket i hjärnan. Detta kan innefatta att borra ett litet hål i skallen för att lätta på trycket och möjliggöra dränering av blod från hjärnan.

Stora hematom eller fasta blodpropp kan behöva tas bort genom en större öppning i skallen (kraniotomi)

Mediciner som används som komplement till kirurgi kommer att variera beroende på typen och svårighetsgraden av symptomen och hjärnskador som uppstår.

Antikonvulsiva läkemedel (t.ex. fenytoin) kan användas för att kontrollera eller förebygga anfall. Vissa läkemedel som kallas "hyperosmotiska ämnen" (som mannitol, glycerol och hyperton koksaltlösning) kan användas för att minska svullnad av hjärnan.

Prognos

En extradural blödning har en hög risk att orsaka dödsfall utan snabb kirurgisk insats. Även med omedelbart läkarkontakt, finns en betydande risk för död eller funktionshinder.

Komplikationer

Det finns en risk för permanent hjärnskada oavsett om sjukdomen är behandlad och obehandlad. Symptom (såsom kramper) kan kvarstå i flera månader, även efter behandling, men med tiden de brukar bli mindre frekventa eller försvinna helt. Kramper kan uppvisas så långt som 2 år efter skadan.

Hos vuxna förekommer mest återhämtning under de första 6 månaderna, med en viss förbättring under cirka 2 år. Barn återhämtar sig oftast snabbare och bättre än vuxna.

Ofullständig återhämtning är resultatet av hjärnskada. Andra komplikationer är permanenta symptom (t ex förlamning eller känselbortfall, som inleddes vid tiden för skadan), bråck i hjärnan (vilket kan resultera i permanent koma), och normalt hydrocefalus tryck (vätskeansamling i hålrummen i hjärnan )

Ring din vårdgivare

Gå till akuten eller ringa 112 om symptom på extradural blödning förekommer.

Spinal skador uppstår ofta med skallskador, så om du måste flytta personen innan hjälp anländer, försöka hålla hans eller hennes nacke stabil.

Ring din läkare om symptomen kvarstår efter behandling, inklusive minnesförlust, svårt att upprätthålla uppmärksamhet, yrsel,/" rel="nofollow">yrsel,/" rel="nofollow">yrselyrselyrsel,/" rel="nofollow">yrselyrselyrselyrselyrsel, huvudvärk, ångest, talsvårigheter och fullständig eller partiell förlust av rörelse i en del av kroppen.

Gå till akuten eller ringa 112 om akuta symptom efter behandling, inklusive andningssvårigheter, kramper / anfall, nedsatt reaktionsförmåga, medvetslöshet, förstorade pupiller eller ojämna pupillstorlek.

Förebyggande

En extradural blödning kan inte förebyggas när väl en huvudskada har inträffat.

För att minimera risken för skallskador, använd lämplig skyddsutrustning (t.ex. hjälm, cykel och motorcykelhjälmar och säkerhetsbälten)

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter. Till exempel, dyk inte i vatten om vattendjupet är okänd eller om stenar kan förekomma. Använd lämpliga säkerhetsåtgärder i sport, rekreation trafiken och arbete.